nojavan7View Portlet

مجازیان

این روزها فضای مجازی آن‌چنان بر زندگی ما سایه انداخته است که کمتر کسی می‌تواند خودش را از آن دور نگه دارد. به‌همین‌خاطر، نه می‌شود به سمت فضای مجازی نرفت؛ چون بخشی از زندگی ما شده است؛ و نه می‌شود بدون آگاهی در این فضای پر از تهدید و فرصت وارد شد. این پرونده تلاش می‌کند شما را با ابعاد مختلف زندگی با فضای مجازی آشنا کند.

مجازیان

nojavan7View Portlet