nojavan7ContentView Portlet

لوح
فضانوردی ایمن

فضای مجازی واقعاً یک دنیای رو به رشدِ غیرقابل توقّف است؛ هرچه انسان در این فضا پیش می‌رود، همین‌طور ادامه دارد. این فرصت‌های بزرگی در اختیار هر کشوری می‌گذارد، تهدیدهایی هم دارد؛ ما بایستی از این فرصت‌ها حدّاکثر استفاده را بکنیم، از تهدیدها تا آنجایی که ممکن است خودمان را برکنار نگه بداریم.

۱۳۹5/6/3 - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA