nojavan7ContentView Portlet

لوح
دانش رهایی

دستاوردهای دانش و فناوری ما در حالی اتّفاق افتاده که کشور دچار تحریم مالی و تحریم علمی بوده است. ما با وجود شنا در جهت مخالف جریان دشمن‌ساز، به رکوردهای بزرگ دست یافته‌ایم.

۱۳۹۷/۱۱/۲۲ - بیانیه گام دوم
 

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA