nojavan7ContentView Portlet

لوح
دانا و توانا

روی دیگر دانایی، توانایی است. دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست برای خود ثروت و نفوذ و قدرت دویست ساله فراهم کند و با وجود تهی‌دستی در بنیان‌های اخلاقی و اعتقادی، با تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع عقب‌مانده از کاروان علم، اختیار سیاست و اقتصادِ آنها را به دست گیرد.

1397/11/22 - بیانیه گام دوم

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA