nojavan7ContentView Portlet

داده‌نما | برگی از هزاران
شکوه دانش
رشد بیش از 15 برابری نرخ ورود به دانشگاه

یکی از عوامل تاثیرگذار در رشد علمی کشورها، ایجاد امکان تحصیل در دانشگاه است. میزان موفقیت هر کشور در این زمینه با شاخص نرخ ورود به دانشگاه سنجیده می‌شود اگر در هر سال تعداد افراد ورودی دانشگاه را به کل افرادی که مقطع دبیرستان را به اتمام رسانده‌اند تقسیم کنیم نرخ ورود به دانشگاه به دست می‌آید.

می‌توانید این داده‌نما را از بسته نمایشگاهی برگی از هزاران سایت نو+جوان دریافت کنید.

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA