nojavan7ContentView Portlet

لوح
راه مشترک

جوان دهه‌ هشتادی که نه جنگ را، نه امام را، نه انقلاب را دیده؛ امّا همان مفاهیم را با همان روشن‌بینی، با همان اقتدار که آن روز یک جوان فهمیده‌ای دنبال می‌کرد، امروز این نوجوان ما دارد دنبال می‌کند؛ شما می‌توانید.

۱۳۹۶/۸/۱۱ - رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA