nojavan7ContentView Portlet

لوح
پرواز اراده‌ها

وقتی مردم در انتخابات شرکت کنند و شور انقلابی خودشان را نشان بدهند، این موجب امنیّت کشور و پس‌زدنِ دشمنان و کم‌شدن طمع دشمن می‌شود ... انتخابات هرچه پُرشورتر، اثرات و منافعش برای کشور و برای خود مردم بیشتر خواهد بود؛ البتّه دشمنان این را نمی‌خواهند.

۱۳۹۹/۱۱/۲۹ - رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA