nojavan7ContentView Portlet

داده‌نما | برگی از هزاران
مسیر روشن
افزایش بیش از 14 برابری تولید برق

انرژی برق يکی از حیاتی‌ترین نيازهای انسان معاصر به شمار می‌آید و در دنیای امروز حتی تصور زندگی بدون برق هم مشکل است. توان تولید و توزیع مناسب برق، از معیارهای ارزیابی پیشرفت یک کشور محسوب می‌شود.

می‌توانید این داده‌نما را از بسته نمایشگاهی برگی از هزاران سایت نو+جوان دریافت کنید.

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA