nojavan7ContentView Portlet

داده‌نما | برگی از هزاران
عطر سلامتی
رشد 5 برابری شاخص تعداد پزشک

عملکرد بخش سلامت از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی میزان پیشرفت کشورهاست. برای بررسی وضعیت سلامت در هر کشور شاخص‌های مختلفی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها شاخص تعداد پزشک است. این شاخص نشان می‌دهد به ازای هر 1000 نفر چه تعداد پزشک در یک کشور وجود دارد.

می‌توانید این داده‌نما را از بسته نمایشگاهی برگی از هزاران سایت نو+جوان دریافت کنید.

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA