nojavan7ContentView Portlet

داده‌نما | برگی از هزاران
ارتباطات فراگیر
رتبه نهم بیشترین خطوط تلفن ثابت جهان در سال 1396

فناوری ارتباطات، ابزاری توانمند در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشورهای جهان محسوب می‌شود. برای بررسی وضعیت و میزان پیشرفت کشورها در این حوزه، از شاخص‌هایی مثل تعداد خط تلفن ثابت، تعداد کاربران اینترنت و تعداد مشترکین تلفن همراه استفاده می‌شود.

می‌توانید این داده‌نما را از بسته نمایشگاهی برگی از هزاران سایت نو+جوان دریافت کنید.

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA