nojavan7ContentView Portlet

صداهنگ
هوشیاری و انسجام

امروز برنامه‌ دشمن، ایجاد شکاف بین نظام جمهوری اسلامی و ملّت عزیز ایران است. این حماقت آن‌ها است؛ نمی‌دانند که نظام جمهوری اسلامی چیزی جز ملّت ایران نیست، این‌ها قابل جدا شدن نیستند. نظام اسلامی یک نظامِ بوروکراتیکِ جدای از مردمِ نشسته‌ در کاخ‌ها و قصرها نیست؛ فشارهای اقتصادی [آن‌ها] هم که عمدتاً روی مردم فشار می‌آورد، به‌خاطر این است که شاید بتوانند مردم را به ستوه بیاورند، خسته کنند.

۱۳۹۷/۴/۹ - رهبرانقلاب

هوشیاری و انسجام