nojavan7ContentView Portlet

صداهنگ
اربابان جنگ
واقعیت‌هایی پنهان از افول تمدنی غرب

یک روزی بود که این کشور زیر موشک‌های صدام بود؛  ما هیچ وسیله‌ دفاع نداشتیم، همه به صدّام کمک می‌کردند؛ آمریکا برای همین موشک‌ها و برای ابزارهای دفاعی و حتّی برای نقشه‌ میدان جنگ به صدّام کمک می‌کرد؛ ماهواره‌هایش و دیگران کمک می‌کردند. فرانسه، موشک و هواپیما می‌داد. آلمان موادّ شیمیایی می‌داد. چقدر جانباز شیمیایی داریم، چقدر از آن‌ها از دنیا رفتند! موادّش را آلمان به این‌ها می‌داد. آلمان موادّ شیمیایی در اختیار این‌ها می‌گذاشت که این‌ها بمب شیمیایی درست کنند.

۱۳۹۶/۷/۲۶ - رهبرانقلاب

اربابان جنگ