nojavan7ContentView Portlet

صداهنگ
ایران قوی است

 کشور بحمدالله قوی است، جمهوری اسلامی بحمدالله قوی است؛ ما اگر ضعیف بودیم در مقابل ما این‌ همه ساز‌وبرگ لازم نبود. شما می‌بینید دشمن یک جبهه درست کرده و با سازوبرگ متنوّع وارد میدان شده؛ خب این برای چیست؟ اگر ما ضعیف بودیم که این‌ همه خودکُشان لازم نداشت که دشمن خودش را بکشد برای این که انواع و اقسام سلاح‌ها را وارد میدان بکند؛ پیدا است ما قوی هستیم.

۱۳۹۷/۳/۲ - رهبرانقلاب

ایران قوی است