nojavan7ContentView Portlet

ظرفیت‌ها بزرگ‌تر از مشکلات

ظرفیّت‌های فراوانی در کشور وجود دارد [که] می‌تواند بر مشکلات غلبه کند، به‌شرط اینکه این ظرفیّت‌ها درست شناخته بشود، به کار گرفته بشود و به آن‌ها پرداخته بشود که تلاش شبانه‌روزی و خستگی‌ناپذیر لازم است؛ و مطمئنّاً استفاده‌ از این ظرفیّت‌ها به کمبودهای کنونی غلبه خواهد کرد.

۱۴۰۰/۵/۱۲ - رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA