nojavan7ContentView Portlet

لوح
پروانه بساز

کار هم بهار است. همچنان که بهار درختان میوه می‌دهند، برگ و بار می‌دهند و طبیعت زنده می‌شود، کار هم همین جور است. کار، همه‌ استعدادهای باطنی و واقعی را در معرض بُروز و ظهور می‌آورد.

۱۳۹۸/۲/۴ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA