nojavan7ContentView Portlet

حریف اصلی

یکی از کارهای واجب و اصلی برای هر انسانی، چه در موضع یک فرد، چه در موضع یک جمع که حکومت و یا یک قدرت باشد، این است که مبارزه کند؛ یعنی دائم باید تلاش کند و به تنبلی، بی‌عملی، بی‌تعهدی یا کج‌روی‌های برخاسته از هوس تن ندهد.

1379/9/12-رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA