nojavan7ContentView Portlet

نماهنگ
قدر خودتو بدون

بگذارید دختران جوان ما درس بخوانند، علم بیاموزند، آگاهی پیدا کنند، به شأن خودشان واقف بشوند و قدر خود را بدانند، تبلیغات استکبار جهانی در زمینه زن، چه قدر بی‌اساس و بی‌پایه و پوچ است. امروز متدین‌ترین، انقلابی‌ترین، پاک‌ترین و با ایمان‌ترین دختران و زنان جوان ما، در میان قشرهای تحصیل کرده هستند.

۱۳۷۵/۶/۲۸ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA