nojavan7ContentView Portlet

همه برای ایران

هنر اصلی انقلاب این بود که جمهور مردم را از یک مجموعه و توده‌ منفعل و مصرفی و فاقد یک نگاه ملّی و عمومی، تبدیل کرد به یک مجموعه‌ پُرانگیزه، علاقه‌مند، همّت‌دار، هدف‌دار، آرمان‌خواه، و وارد میدان کرد ... امام بزرگوار با آن حرکت الهی و معنوی خودش توانست این توده‌ متفرّق و پراکنده را به یک مجموعه‌ واحد و به‌معنای حقیقی کلمه به یک جمع متّحد تبدیل کند و وارد میدان کند و این کار عظیم تاریخی یعنی ریشه‌کن‌کردن نظام مستبدّ پادشاهی را در کشور انجام بدهد.

۱۴۰۰/۵/۱۲ - رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA