nojavan7ContentView Portlet

صداهنگ
انقلاب آرمان‌ها

مگر ما اصلاً انقلاب کردیم برای این که آن‌ها بروند، حکومت را بدهند به ما؟ مگر برای این انقلاب کردیم؟ آن‌هایی که مبارزه می‌کردند، شلّاق می‌خوردند، زندان می‌رفتند، چیزی را که فکر نمی‌کردند، این بود که یک روزی این انقلاب پیروز بشود، این‌ها مثلاً بشوند وزیر و وکیل و رهبر و رئیس و این حرف‌ها؛ به ذهن‌ها خطور نمی‌کرد؛ برای هدفی حرکت می‌کردند و کار می‌کردند.

۱۳۹۷/۳/۷ - رهبرانقلاب

انقلاب آرمان‌ها