nojavan7ContentView Portlet

چرا کنار نمی‌آییم؟
#فراخوان
چرا کنار نمی‌آییم؟

- سلام فردا میایی راهپیمایی؟
: نه
- چرا؟
: واسه اینکه گرهی که با دست باز می‌شه رو با دندون باز نمی‌کنن
- یعنی چی سعید؟ حالت خوبه؟
: برام سوال شده چرا آبمون با آمریکا تو یه جوب نمیره؟ چرا با آمریکا کنار نمیاییم؟
 - به خاطر اینکه...
شما بودید چه جوابی به این سوال سعید می‌دادید؟

1

نظر شما چیه؟

شما می‌توانید تا 16 آبان ماه با مطالعه منابع پیشنهادی نو+جوان و تحقیقات شخصی خود، پاسخ سعید را پیدا کنید و در قالب یادداشت از طریق قسمت نظرات (نظرتان برای ما خیلی خواندنی است) درانتهای این خبر برای ما ارسال کنید.
راستی نو+جوان برای یادداشت‌های منتخب جوایزی را درنظر گرفته است.

مطالعه این مطالب و محتواها که در قالب پرونده ننگ و نیرنگ منتشر شده است به شما در پیدا کردن پاسخ سعید و نوشتن یادداشت کمک کند. لطفا اینجا را کلیک کنید.

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA