nojavan7ContentView Portlet

صداهنگ
بزن تو هدف

هدف زندگی باید چیزی فراتر از خود زندگی باشد؛ چون وقتی شما چیزی را به عنوان هدف زندگی انتخاب می‌کنید، یعنی زندگی، وسیله و ابزاری برای آن است. انسان باید زندگی را طوری انتخاب کند که وقتی این زندگی تمام شد، از آنچه که به دست آورده، خشنود و خوشحال باشد. 

۱۳۷۶/۱۱/۱۴- رهبرانقلاب

بزن تو هدف