nojavan7ContentView Portlet

لوح
این سال‌های جوانی، بذر آینده شماست

فرض کنید کشاورزی انبارش پُر از محصول است؛ یک کشاورزِ خردمند و عاقبت‌اندیش سعی می‌کند این محصول را سالم نگه دارد. شما در دوران جوانی هستید؛ این انبار هنوز پُر است. بخشی از این انبار بذرِ آینده است. برای زندگی‌تان برنامه‌ریزی صحیح کنید.

۱۳۷۹/۱۲/۸ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA