nojavan7ContentView Portlet

داده‌نما | برگی از هزاران
روی پای خودمان
کاهش 1400 برابری وابستگی نظامی

وابستگی در هر زمینه‌ای، یک ضعف بزرگ برای کشور به شمار می‌آید. اهمیت این موضوع در عرصه نظامی دو چندان است. چون امنیت در واقع زیرساختی برای سایر پیشرفت‌ها محسوب می‌شود. بنابراین یکی از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی پیشرفت یک کشور، میزان خودکفایی در عرصه نظامی است.

می‌توانید این داده‌نما را از بسته نمایشگاهی برگی از هزاران سایت نو+جوان دریافت کنید.

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA