nojavan7ContentView Portlet

داده‌نما | برگی از هزاران
نسیم آرامش
ایران رتبه اول دنیا در رشد شاخص توسعه انسانی

شاخص توسعه انسانی یکی از جامع‌ترین معیارها برای مقایسه پیشرفت کشورها به‌ شمار می‌‌رود. چون توسعه انسانی شاخصی ترکیبی است برای سنجیدن موفقیت هر کشور در سه زمینه سطح مناسب زندگی، سلامت و آموزش. هرچه این شاخص به عدد یک نزدیک‌تر باشد، پیشرفت بیشتر را نشان می‌دهد.

می‌توانید این داده‌نما را از بسته نمایشگاهی برگی از هزاران سایت نو+جوان دریافت کنید.

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA