nojavan7ContentView Portlet

داده‌نما | برگی از هزاران
فصل رویش
رشد 4 برابری شاخص تولید محصولات کشاورزی

برای تعیین شاخص تولید محصولات کشاورزی، میزان تولید محصولات هرسال با یک بازه زمانی معیار، مقایسه می‌شود. ایران طی 40 سال اخیر با وجود خشک‌سالی و همچنین مهاجرت روستائیان، رشد چشمگیری در زمینه تولید محصولات کشاورزی داشته است.

می‌توانید این داده‌نما را از بسته نمایشگاهی برگی از هزاران سایت نو+جوان دریافت کنید.

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA