nojavan7ContentView Portlet

دزدان سر گردنه
دزدان سر گردنه
روایتی از دزدی‌های امروزی

دکتر حسین محمدی‌سیرت- بابا داشت زیرپوستی نصیحتم می‌کرد و من مثل بچه‌های خوب گوش می‌کردم؛ چون می‌خواستم مقدمه‌چینی کنم که پول بدهد برای ثبت‌نام در باشگاه وشو.
داشت می‌گفت آلمان و ژاپن توی جنگ جهانی دوم نابود شدند اما دوباره کشورشان را ساختند.
برای اینکه نشان بدهم به او توجه می‌کنم، تأییدش کردم و می‌دانستم اینجای حرفش باید بگویم چون فنّاوری دارند.

1

با لبخند گفت: دقیقاً، نه مثل این پادشاهان حاشیه خلیج‌فارس که با آن همه ثروت، وارد کننده علم و فنّاوری هستند.
خواستم بحث را ادامه بدهم و پرسیدم ما چطور؟ 
گفت: وقتی‌که غرب افتاد در مسیر پیشرفت، ما‌ دچار سقوط علمی شدیم و چیزی نمانده بود که کاملاً تحت سلطه غرب قرار بگیریم. غرب می‌خواست ما به‌جای تولید علم، واردکننده علم باشیم.
یک‌باره یادم رفت که قرار است، مخالفت نکنم و پسر خوبی باشم! پرسیدم چه ربطی دارد؟ 
باکمی بدخلقی گفت: چون عقب‌افتادگی و کم‌دانشی باعث می‌شود زیر سلطه قرار بگیری. مخصوصاً ازنظر فرهنگی. مثلاً ناپلئون وقتی وارد شمال آفریقا و مصر شد به غیر از نظامی‌ها، از همکاری پزشکان و استادان فرانسوی استفاده کرد یا وقتی فرانسه الجزایر را اشغال کرد، اول نظام آموزشی سنتی الجزایر را از بین برد و بعد مدارس فرانسوی ایجاد کرد یا...
گفتم: منظورتان این است که غرب هم می‌خواهد با ایران هم همین کار را کند؟ مثلاً برای غرب این کار چه نفعی دارد؟ 
نمی‌دانم چه شد که یک‌باره گفت: از باشگاه وشو خبری نیست. پولش را می‌دهم خواهرت برود دوره ببیند که کمی از گوشی و اینترنت و امنیت فضای مجازی سر در بیاورد.
چشم‌هایم گرد شد. با ناراحتی پرسیدم: آخه این چه ربطی به ندادن پول باشگاه من دارد...؟
نگاه معنی‌داری کرد و گفت: می‌خواهی بدانی غرب از این کار چه نفعی می‌برد، همان نفعی که تو از هک کردن اینترنت گوشی خواهرت می‌بردی.
گوش‌هایم سرخ شد.
ادامه داد: آن زمان به رویت نیاوردم چون خودت به این کار خاتمه دادی.
سرم را‌ انداختم پایین.
اضافه کرد: بهتر است به اینترنت گوشی خواهرت ناخونک نزنی.
می‌خواستم بگویم خواهرم که کوچکتر از من است و از‌ این چیزها سر در نمی‌آورد. مکث کردم. چون بابا دقیقاً می‌خواست همین حرف را از زبان من بشنود.
بابا برنده بحث شده بود اما دوستانه به من نگاه کرد و گفت: تو با دسترسی به دانش و اطلاعات توانستی به اینترنت گوشی خواهرت دسترسی پیدا کنی. تازه تو، نه دشمن خواهرت هستی و نه حتی رقیبش...!

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA