nojavan7ContentView Portlet

لوح
عبادت علمی

پیشرفت کشور نیازمند حرکت علمی بسیار قوی است که پایه‌هایش را باید در محیط‌های دانش‌آموزی ایجاد کرد و به همین دلیل است که درس‌خواندن مهمترین کار دانش‌آموزان و عبادت بشمار می‌آید.

۱۳80/7/14- رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA