nojavan7ContentView Portlet

کسی که همه زندگی خود را تقدیم خدا می‌کند
هدف شهید

علت اینکه مقام شهادت، این‌قدر بالا و والاست، همین است که شهید درواقع همه زندگی خودش را به او می‌دهد؛ برای آن هدف و مقصودی که خدای متعال، آفرینش انسان را برای آن انجام داده است؛ یعنی اقامه عدل، اقامه زندگی سعادتمندانه برای انسان‌ها، نزدیک‌شدن انسان‌ها به خدا و اقامه احکام الهی در جامعه. 

۱۳۷۶/۱۱/۱۴ - رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA