nojavan7ContentView Portlet

نماهنگ
خوب درس بخوانید
بهترین وسیله‌ای که این روزها می‌توانید به آن مجهز شوید

خوب درس بخوانید، خوب کار بکنید. علم و علم‌آموزی یکی از اساسی‌ترین ابزارها و وسیله‌ها است، برای [کسب] قدرت مواجهه‌ی با دشمنی‌ها و با طوفانها و با امواج سخت و مانند اینها. جوانهای خوبِ ما درس بخوانند، علم‌آموزی کنند.

۱۳۹۶/۸/۱۱ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA