nojavan7ContentView Portlet

نماهنگ
یک بدرقه بی‌نظیر
آقا از شهادت عظیم حاج قاسم می‌گویند

یک فصل دیگر در مورد شهید سلیمانی، برکات این شهادت عظیم است. این شهید عزیز هر وقت گزارشی می‌داد به ما؛‌ چه گزارش کتبی، چه گزارش شفاهی؛ از کارهایی که کرده بود، بنده قلباً و زباناً او را تحسین می‌کردم امّا امروز در مقابل آنچه او سرمنشأ آن شد و برای کشور بلکه برای منطقه به وجود آورد، در مقابل او من تعظیم می‌کنم.

1398/10/18 - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA