nojavan7ContentView Portlet

درس اخلاق آقا
محکم باش
از کجا بفهمیم به اندازه کافی در مقابل گناهان سخت شده‌ایم

شدید یعنی سخت، سختی در بافت روحی انسان را، سختی در عمل انسان را می‌گویند شدت. اشداء علی الکفار یعنی در مقابل کفار سخت‌اند. مثل خاکریزهای استواری هستند که می‌تواند بایستد، مقاوت کند، حفاظت کند از خود و از دیگران. بعضی عنصرها دارای فلز نرم‌اند، فلز منعطف‌اند، فلز نفوذپذیرند. بعضی فلزها نه سخت‌اند، ایستادگی دارند، در مقابل فشار مقاومت دارند. این معنای شدت است. که از خصوصیات خوب انسان است که دارای فلز مستحکم باشد.

1392/8/2 - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA