nojavan7ContentView Portlet

می‌گما! چه طوری به جریان نورانی اربعین وصل بشیم؟
می‌گما! چه طوری به جریان نورانی اربعین وصل بشیم؟

زمزمه‌های راهی شدن مسافران اربعین حال و هوای خانواده و حتی مدرسه را تغییر داده است. زائران اربعین مرخصی می‌گیرند، کوله  پشتی‌شان را  آماده کرده و انگار روی ابرها پرواز می‌کنند. 
ولی ما که این‌جا نشسته‌ایم دست زیر چانه زده و بغض در گلو تماشایشان می‌کنیم. 

1

قدمی بردار

راستی مگر شعاع نورانی این حماسه تنها تا آن طرف مرز است؟ مگر فقط برای زائران است؟ با این فکرها دست به زانو گرفته و بلند می‌شویم، باید همراه با انبوه جمعیت کاری کرده و قدمی برداریم. قراراست کاری کنیم، یکی با رفتن به شکوه بیشتر این حماسه کمک می‌کند و یکی باید بماند و مثل ما فکر کند چه طور می‌تواند خودش را به این پدیده الهی پیوند بزند؟ 
می‌گما ما که اینجا مانده‌ایم برای اتصال به این جریان عظیم و نورانی اربعین چه کارهایی می‌توانیم انجام دهیم؟
 

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA