nojavan7ContentView Portlet

لوح
آماده شوید

فردای این کشور متعلق به شما نوجوانان است؛ شماها هستید که این کشور و ملت و حرکت و تاریخ را اداره خواهید کرد؛ خودتان را برای آن‌ روز آماده کنید.

1395/9/23 - رهبرانقلاب

 

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA