nojavan7ContentView Portlet

لوح
برای شماست

فردای این کشور متعلق به شما نوجوانان است؛ شماها هستید که این کشور و این ملت و این حرکت و این تاریخ را اداره خواهید کرد؛ خودتان را برای آن‌ روز آماده کنید.

1395/9/23 - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA