nojavan7ContentView Portlet

لوح
کشور ما مسئولیت ما

کار فقط به عهده مسئولین نیست؛ بلکه کار به عهده خود مردم هم هست. چرا مردم به مصرف تولیدات داخلی کم‌توجهی می‌کنند؟ البته خوشبختانه در این اواخر یک کارهایی دارد انجام می‌گیرد؛ بعضی از فروشگاه‌ها فقط تولید داخلی را عرضه می‌کنند؛ [اما] مصرف‌کننده ایرانی برای آن چیزهایی که در داخل تولید می‌شود هم ارجحیت قائل باشد و دنبال اسم و مارک خارجی نَدَود.

1396/1/1 - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA