nojavan7ContentView Portlet

لوح
کار نشد ندارد!

خطرپذیری می‌تواند جامعه را موفق کند. شما جوان‌ها باید آماده باشید؛ ترس از اینکه شاید نشود، این خیلی چیز بدی است.

1385/6/25 - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA