nojavan7ContentView Portlet

تصویرسازی
اطاعت میشه

تهذیب شامل رفتارها هم می‌شود؛ رفتار با پدر و مادر. پدر و مادرهایتان را هم دوست بدارید و هم این دوستی را به آن‌ها ابراز کنید؛ هم احترامشان کنید. هم اطاعتشان کنید.

۱۳۸۶/۲/۱۹ - رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA