nojavan7ContentView Portlet

لوح
بمب انرژی

جوان احساس می‌کند در وجود او انرژی‌های متراکمی وجود دارد و توانایی‌هایی را هم از لحاظ جسمانی و هم از لحاظ فکر و ذهنی در خود احساس می‌کند. حقیقتاً هم توانایی‌هایی که در جوان هست، می‌تواند معجزه کند؛ می‌تواند کوه‌ها را جابه‌جا کند. 

۱۳79/2/۱ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA