nojavan7ContentView Portlet

لوح
محله پیامبر، محله شادی

محیط زندگی پیغمبر، محیط شادی بود؛ با افراد شوخی می کرد، مسابقه می گذاشت و خودش هم در آن شرکت می کرد. آن مردمی که ده سال با او زندگی کردند، روزبه‌روز محبت پیغمبر و اعتقاد به او در دل هایشان عمیق تر شد.

۱۳۸۰/۲/۲۸ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA