nojavan7ContentView Portlet

لوح
دلیرانه

آن ملتی به عزت و سربلندی دست پیدا می‌کند که با شجاعت وارد میدان شود و هزینه‌های آن را هم با رشادت تمام بپردازد و ملت ایران این کار را کرد. ملت ایران هشت سال جنگ را تحمل کرد، چون این هزینه‌ دست یافتن به استقلال ملت و قدرت ملی و افتخار ملی بود.

۱۳۸۷/۲/۱۱ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA