nojavan7ContentView Portlet

لوح
ذخیره معنوی

اگر ذخیره معنوی در وجود انسان از حد لازم پایین‌تر برود، انسان دچار لغزش‌ها و گمراهی‌های بزرگی خواهد شد. این ماه شریف و دو ماهِ قبل و بعد از آن، فرصت‌هایی است برای اینکه ما در وجود خود، ذخیره‌های معنوی را تکمیل کنیم.


1381/7/17 - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA