nojavan7ContentView Portlet

لوح
به‌وقت و با توجه

نماز را به‌وقت بخوانید، با توجه و با حضور قلب بخوانید. حضور قلب یعنی بدانید یک مخاطبی دارید که دارید با او حرف می‌زنید. این حالت را اگر در خودتان تمرین کردید، اگر توانستید در ایام جوانی این تمرکز را ایجاد کنید، تا آخر عمر این برای شما می‌ماند.

۱۳۸۹/۵/۳۱ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA