nojavan7ContentView Portlet

لوح
یک خواهش

من می‌خواهم خواهشی از مردم بکنم و آن این است: کسانی که وقت‌های ضایع‌ شونده‌ای دارند؛ مثلاً در اتوبوس، تاکسی، مطب پزشک و...، به ‌هر حال اوقاتی را در حال انتظار به بيکاری می‌گذرانند، در تمام این ساعات، کتاب بخوانند. کتاب در کیف یا جیب خود داشته باشند. وقتی هم به مقصد رسیدند، نشانی لای کتاب بگذارند و در فرصت‌های بعدی باز کنند و از همان جا بخوانند.

۱۳75/2/22 - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA