nojavan7ContentView Portlet

لوح
شکار فرصت‌ها

قبل از انقلاب که چند روزی برای انجام کاری از مشهد به تهران آمده بودم و از اتوبوس استفاده می‌کردم، تقریباً یک ساعت یا کمتر طول می‌کشید تا با اتوبوس از جایی به جای دیگر می‌رفتم. بنده خودم چند جلد قطور از یک عنوان کتاب را در اتوبوس خواندم! آن ساعت‌ها را احساس نمی‌کردم که ضایع می‌شود؛ چون کتاب می‌خواندم.

۱۳۷۵/۲/۲۲ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA