nojavan7ContentView Portlet

نکته
خودتان را آماده کنید
توصیه‌های مهم آقا به ما دهه هشتادی‌ها چیست؟

نوجوان‌هایی که به سمت جوانی می‌روند باید خودشان را آماده کنند.

۱۳۹۶/۱1/2۹ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA