nojavan7ContentView Portlet

داده‌نما | برگی از هزاران
مدرسه انقلاب
ارتقاء نرخ سواد جوانان به بیش از 98 درصد

نرخ سواد در هر کشور از حاصل تقسیم تعداد افراد در یک بازه سنی مشخص که توانایی خواندن و نوشتن دارند به جمعیت کل کشور به دست می‌آید.

می‌توانید این داده‌نما را از بسته نمایشگاهی برگی از هزاران سایت نو+جوان دریافت کنید.

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA