nojavan7ContentView Portlet

لوح
تبرشکن

چهل سال است ایران آماج خرابکاری‌های آمریکا و هم‌دستانش قرار دارد اما اکنون از نهالی کوچک به درختی برومند و پُرثمر تبدیل شده و با وجود اقدامات فراوان مستکبران، دل‌های ملت‌ها را به پیام انقلاب جذب کرده و توطئه‌های آمریکا را در منطقه به شکست کشانده است.

۱۳۹۷/۶/۱۸ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA