nojavan7ContentView Portlet

لوح
قرآن و اقتدار

جوانان ایرانی، جوانان مؤمن و انقلابی! آشنایی‌ و اُنس‌تان با قرآن را روزبه‌روز بیشتر کنید؛ این مایه‌ قوّت، اقتدار و عزّت شما است.

۱۳۹۷/۲/۲۷ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA