nojavan7ContentView Portlet

لوح
علم برای زندگی

علم و دانش باید سودمند باشد؛ [تا اینکه] جوان بتواند از این دانش، برای بهبود زندگی خود و جامعه‌اش و پیرامون خود استفاده کند؛ علم نافع این است. علم نافع، آن [علمی] است که در ما روحیه حرکت، شکوفایی و به فعلیّت رساندن ظرفیت‌ها را ايجاد می‌كند.

۱۳۹۷/۲/۱۹ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA