nojavan7ContentView Portlet

لوح
دخالت نکنید

در ایرانِ گذشته، وقتی قطعه‌ای از یک هواپیما ایرادی پیدا می‌کرد، مهندس ایرانی حق نداشت در رفع ایرادش بکوشد. باید قطعه معیوب را به کشور فروشنده؛ عمدتاً آمریکا، می فرستادند. [و] ضمن تحویلِ قطعه، یک قطعه جدید می‌خریدند. چرا مهندسین ایرانی حق نداشتند به قطعه معیوب دست بزنند؟ برای این‌ که به آن‌ها می‌گفتند: «شما را چه به این کارها!؟ این مسائل مربوط به متخصصین خارجی است. اصلاً شما دخالت نکنید!»

۱۳۷۳/۲/۱۳ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA